Med liv och lust

Wilma_5608_v3Så här års bubblar blodet i mina ådror. Tidningarna är fyllda av odlingstips och butikshyllorna av nya spännande fröer. Det är odlarlusten som pirrar i kropp och själ. Fröjden att peta ner frön i jord, se dem gro och växa upp, gallra, skörda, tillaga och äta.

Jag tror att det är samma lust som är skogsbrukarens drivkraft, om än tiden från frö till planka är betydligt längre. Med lust planterar man för kommande generationers skörd. Fröjdefullt röjer man förra decenniets föryngringar. Med nöje gallrar man det mamma planterade. Och glädjen är stor när morfars föryngringar är mogna för slutavverkning.

Ja lusten är en kraftkälla för skogsägaren. Den ger energi att övervinna snytbaggar och sommarfrost. Lusten lyfter blicken mot framtiden. Undersökningar visar att viljan att lämna över en bättre skog till nästa generation är en av de viktigaste drivkrafterna hos många skogsägare. Med liv och lust brukar man sin egen ägandes skog med sikte på framtiden.

Jag samordnar just nu ett äganderättsprojekt på KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin). Under vintern har jag därför haft ovanligt många och djupa samtal med jord- och skogsbrukare som drabbats av olika typer av inskränkningar i sin äganderätt. För skogsägarnas del har det bland annat handlat om artskyddsregler, reservatsbildning, fjällnära skog, nyckelbiotoper och mera nyckelbiotoper. Samtalen har ofta blivit långa, för det är många och långa turer med många myndighetspersoner som beskrivs.

Jag är djupt tagen av de berättelser jag lyssnat till. Trots att jag tycker mig vara väl insatt i problematiken med intrång av olika slag så kom all, för att nu tala västerbottniska, ”o-lust” som ett slag i magen. Så många vittnesmål om hur lusten att bruka skogen är borta. Känslan av övergrepp när rätten att bruka den skog man älskat och vårdat tas ifrån en dödar lusten. I värsta fall vill man inte ens gå ut i den skog man tidigare älskade att ströva i.

Vi har en skogspolitik som omfattar både miljö och produktion och den ska vi givetvis leva upp till. Men vi måste samtidigt vårda lusten att bruka skogen. Avsättningar för naturvård måste ske i samverkan med skogsägaren, inte över hens huvud. Hanteringen måste präglas av respekt, lyhördhet, helhetssyn och sunt förnuft. Den kompetensen kan vara väl så mycket värd som kunskapen om aspgelelavens apothesier när det gäller att bevara och skapa naturvärden.

Lusten är en ömtålig blomma. Får den vatten och näring, frihet och förtroende, står den stark. Tuktas den för hårt förvandlas den till olust.  Lusten och glädjen att bruka skogen är en stark drivkraft för skogsägaren och därmed också för hela skogsnäringen. Det är i sin tur en drivkraft för landsbygden, nationen och den nya bioekonomin. Så låt oss fortsätta att bruka skogen med liv och lust.

Annonser

Hur mycket är nog?

(Denna text är införd i tidningen Tillväxt, februari 2018)

2017 var, trots högkonjunktur, ett tufft år för enskilda skogsägare. Många är rädda för att tappa rådigheten över sin mark till myndigheter och miljöorganisationer och frågar sig – hur mycket är nog?

Med artskyddsförordningen i högsta hugg har myndigheter stoppat avverkningar på grund av bombmurklor, lavskrikor och tjädrar. Billiga markavsättningar för staten eftersom markägaren inte har rätt till ersättning när artskyddsförordningen tillämpas. I bombmurklefallet blev det bakläxa på detta, men andra fall är i skrivande stund inte avgjorda. Generaldirektörerna för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket bad redan 2016 regeringen om en översyn av artskyddsförordningen. Men vem vågar ställa frågan om det är rimligt att bevara varje art på varje lokal, även om arten är i ytterkant av sitt utbredningsområde. Hur mycket är nog?

Ett annat orosmoln är nyckelbiotoperna. Just nu finns det 110 000 hektar nyckelbiotoper som ännu inte har någon form av ersättning till markägaren. I praktiken ligger en död hand över dem eftersom virket är osäljbart på marknaden. Även om en del av dessa nyckelbiotoper avsätts frivilligt av skogsägarna utan ersättning kommer det att ta decennier innan de övriga har fått ersättning med nuvarande ekonomiska ramar. Ändå vill regeringen starta en ny nyckelbiotopsinventering. Hur mycket är nog?

Att ”mycket vill ha mer” såg vi även när Greenpeace i höstas demonstrerade i Medelpads skogar när en avverkning planerades i en så kallad värdetrakt.  Värdetrakter är landskapsavsnitt som anses ha stor andel värdefull natur och som ofta har stor andel naturvårdsavsättningar. Tanken är att olika insatser för biologisk mångfald ska prioriteras till dessa områden. I stora delar av trakterna kan normalt brukande fortsätta säger Naturvårdsverket. Ändå menar Greenpeace att hela värdetrakter ska undantas från skogsbruk. Hur mycket är nog?

Som lök på laxen föreslog så skogsvårdslagens utredare att miljöorganisationer ska få rätt att överklaga avverkningstillstånd i fjällnära skogar. Dessa utgör 10% av Norrlands och Dalarnas produktiva skogsmarksareal. 23% av den ägs av enskilda skogsägare som nu befarar långdragna rättsprocesser för att få bruka sin egen ägandes skog. Från andra håll hörs missnöje över att utredningen inte föreslog rätt att överklaga vanliga avverkningsanmälningar i hela landet. Hur mycket är nog?

Våra politiker måste nu sätta ner foten. Det duger inte att ena stunden tala vackert om skogsnäringen som nyckeln till framtidens bioekonomi och i nästa stund offra skogsägarna på det politiska förhandlingsaltaret. Det är hög tid att även på högsta nivå i vårt land ställa sig frågan – hur mycket är nog?

Det skogspolitiska orosåret 2017

krokigväg

Den skogspolitiska vägen svänger än hit, än dit.

Mitt sista blogginlägg detta skogspolitiska orosår 2017 är en uppdaterad version av ett tidigare inlägg om den skogspolitiska berg- och dalbanan. Inlägget finns också publicerat i Tidningen Skogens decembernummer.

Tage Danielsson gjorde i revyn Gröna Hund en egen personlig tolkning av Calle Jularbos  ”Livet i Finnskogarna”. Texten löd ”Först så går det opp, så går det ner, så går det opp, sen så går det ner ….” Det är en ganska träffande beskrivning av den berg- och dalbana som Sveriges skogsägare, ja hela skogsbruket, idag befinner sig i.

”Först så går det opp….”
Mark- och miljööverdomstolen gav i början av året Länsstyrelsen i Värmland bakläxa i bombmurklefallet där en markägare inte skulle få avverka sin skog. I domslutet stod att läsa att tillämpningen av artskyddsförordningen inte får ”avsevärt försvåra pågående markanvändning”. Ett hoppingivande prejudikat för skogsägarna.

”…så går det ner ….”
I februari började Skogsstyrelsen utan att ha samrått med skogsägarna publicera avverkningsanmälningar digitalt. Det underlättade för miljörörelsens ”skogsmilis” i deras självpåtagna inventeringar av avverkningsanmälda skogar, men många skogsägare kände sig kränkta.

”….så går det opp….”
I mars pausade Skogsstyrelsen registreringen av nyckelbiotoper i Norrlands inland med argumentet att metodiken inte passar i detta område där avgränsningarna är svåra att göra. Hanteringen blir varken ändamålsenlig eller rättssäker. Skogsägarna i området kände hopp om framtiden.

”….sen så går det ner….”
I maj meddelade miljöminister Skog att det inte blir någon översyn av artskyddsförordningen. Att det dementerades av landsbygdsminister Bucht dagen därpå visar bara att det finns en djup spricka i regeringen när det gäller inställningen till skogsägarnas rätt att bruka sin skog.
Som lök på laxen gick Greenpeace under våren ut hårt med sin kampanj att ”Skydda det norra skogsbältet”, dvs undanta mer skog från avverkning.

”… så går det ännu längre ner.”
I Bryssel har man sina egna slänggungor. I juli kom EU-parlamentets miljöutskott fram till att ett ”avverkningstak” för varje land baserat på historiska avverkningsnivåer skulle vara det bästa för klimatet. Förödande för nyttjandet av skogen i Sverige där skogstillväxten ökar och skogen är nyckeln till en framtida bioekonomi.

”Sen så går det opp…”
I slutet av sommaren meddelade Förvaltningsrätten i Jönköping i en dom att avverkningsanmälningar från en enskild markägare inte får publiceras digitalt. Fortsättning torde följa.
Och landshövdingen i Jämtlands län drog sin lans för skogsägarnas sak och förklarade att reservatsbildning i länet ska ske i samförstånd med markägarna, inte med tvång över deras huvuden.

”… så går det ner …”
Mark- och miljööverdomstolen slog i september fast att Skogsstyrelsen gjorde rätt som med stöd av artskyddsförordningen begränsade avverkningen för en markägare i Västergötland på grund av tjäderförekomst.

”….så går det opp ….”
I EU-parlamentets omröstning om ”avverkningstaket” vann ett kompromissförslag som inte hämmar skogsländernas framtida avverkningar på samma sätt som ursprungsförslaget. Det återstår dock några nålsögon att ta sig förbi.

”…sen så går det ner…”
Regeringens budgetproposition visade sig innehålla en tioårig satsning på en ny landsomfattande nyckelbiotopsinventering. Det bådar inte gott för de markägare som redan nu har avverkningar inlåsta i väntan på eventuell reservatsbildning och ekonomisk ersättning. Trots höjda ekonomiska ramar kan det handla om decennier innan redan befintliga nyckelbiotoper ersatts.

”… så går det ännu längre ner.”
Greenpeace demonstrerade under hösten mot en planerad avverkning i en så kallad värdetrakt. Värdetrakter är landskapsavsnitt som anses ha stor andel värdefull natur och som ofta har stor andel naturvårdsavsättningar. I stora delar av trakterna är det dock tänkt att normalt brukande ska kunna fortsätta, men Greenpeace anser att hela värdetrakterna ska undantas från skogsbruk. Demonstrationen utökades sen med att blockera tillfarten till Östrandsfabriken utanför Sundsvall.

”… Men sen så går det opp…”
I början av oktober upphävde Mark- och miljödomstolen i Östersund Skogsstyrelsens beslut att stoppa tre avverkningar i Hälsingland på grund av förekomst av lavskrika. I domen hänvisades till bombmurklefallet och att pågående markanvändning inte får avsevärt försvåras. Den enskildes äganderätt ska respekteras skrev man också. Skogsägarna jublade och Skogsstyrelsen överklagade domen.

”… så går det ner …”
Senare i oktober lämnades utredningen av skogsvårdslagen över till regeringen. Där föreslogs bland annat att ideella föreningar ska få överklaga beslut om avverkningstillstånd i fjällnära skog och ädellövskog. 10% av den produktiva skogsarealen i Norrland och Dalarna ligger i fjällnära skog och 23% av den ägs av enskilda skogsägare. Vem vågar göra långsiktiga investeringar där rätten att bruka skog gång på gång riskerar att hamna i domstol?

”… så går det opp …”
För att komma i takt med sångtexten måste jag här snabbspola förbi det beslut i Europaparlamentets miljöutskott som bland annat jämställer palmolja och tallolja och kan slå hårt mot utvecklingen av biodrivmedel. Istället lyfter jag industriutskottets motsvarande beslut en månad senare. De vill se öppnare definitioner som möjliggör användning av till exempel tallolja för produktion av avancerade biodrivmedel. Hela Europaparlamentet röstar om frågan i januari 2018.

”… sen så går det ner …”
Greenpeace blockerade under senhösten en av SCAs avverkningar.  Och samtidigt fick Skydda Skogen och tyska Robin Wood 70 stycken av den svenska skogsindustrins kunder att skriva under ett brev till svenska regeringen, Skogsstyrelsen och några skogsbolag där man kräver att alla skogar med höga naturvärden i Sverige ska skyddas permanent. Om inte deras krav uppfylls hotar de att sluta köpa svenska skogsprodukter.

”… så går det ännu längre ner.”
Nej det hoppas jag verkligen att det inte gör under orosårets sista dagar. Det är redan tillräckligt stor risk att som skogsägare bli åksjuk i denna berg- och dalbana som tycks drivas av myndigheter, miljöorganisationer och domstolar.

”Men sen så går det opp …”
Jaaa! Luciasången fick en skön efterklang när EU-kommissionen, -parlamentet och ministerrådet enades om hur skogen ska räknas i klimatsammanhang. Hotet om ett hämmande ”avverkningstak” för svenskt skogsbruk är därmed avvärjt säger de som är insatta. Ett stort TACK till alla de som så uthålligt arbetat för att fakta skulle utgöra plattform för denna viktiga fråga.

Så slutade året ändå i dur. Låt oss se det som ett gott tecken inför det nya året. Må skogsåret 2018 präglas av sunt bondförnuft och politisk beslutskraft.

Sveriges vackraste bonde är död

andersmkransenIdag begravs Sveriges vackraste bonde, Anders F Nilsson i Västerkälen. Jämtlands lantbruk och föreningsliv blir aldrig mer sig likt utan denne eldsjäl, idéspruta och blåslampa.

När jag för drygt tjugo år sedan började jobba på LRF Jämtland damp det efter ett par dagar ner ett kort på mitt skrivbord – ”Välkommen som länets piga nummer 1” stod det på kortet från Anders. Föga anade jag då hur mycket jobb detta lilla kort skulle rendera mig.

Anders engagemang var oändligt. Idéerna om hur man skulle kunna gagna och utveckla länets lantbruk droppade in i en jämn ström dygnet runt året runt. Somt föll på hälleberget men en del föll i god jord och grodde. Hade vi haft resurser för det kunde vi på LRF lätt ha sysselsatt ett par personer med att förverkliga hans idéer. Och vad jag förstår var hans idéflöde minst lika stort inom idrottsrörelsen.

Titeln ”Sveriges vackraste bonde” var den underfundige och skämtsamme Anders eget påhitt. Ändå var det helt korrekt, för ett vackrare inre får man leta länge efter. Hans hjärta var stort och varmt och hans intellekt knivskarpt. Omtänksamhet präglade Anders relation till människorna i sin omvärld. Det hände ofta att han ringde och funderade vad vi skulle kunna göra för den nyblivna änkan som stod ensam med djurskötseln, mjölkbonden som var utarbetad eller den skoltrötta tonåringen som behövde en praktikplats. Och antalet jubilarer som han genom åren påminde mig om är oräkneliga. Födelsedatum och idrottsresultat var som inetsade i hans huvud.

Anders gjorde ingen skillnad på människor. Han berättade gladeligen om hur jordbruk går till för både skolbarn och ministrar. Och såväl jordbruksminister som landshövding förärade han varsin egen kalv som de fick följa genom åren. Även om kalven, och sedan kon, bodde på Anders gård fick ”ägaren” löpande information om hälsotillstånd, mjölkproduktion mm. En form av relationsmarknadsföring skulle nog marknadsbyråerna kalla det.

Att jordbruksministern, tillika vice statsministern, Margareta Winberg bodde i grannbyn gladde, trots olika partifärger, Anders så mycket att han i samband med sin 60-årsdag instiftade föreningen Årets Margareta och lät presentpengarna bli en grundplåt. Varje år sedan dess har en kvinnlig företagare i Krokoms kommun lyfts fram och fått ett stipendium. Föreningen kommer givetvis att leva vidare till Anders minne.

Höjdpunkten i min karriär som Anders piga var när jag på hans 70-årskalas fick äran att tjänstgöra som toastmadam tillsammans med drängen Åsling. Det var en rejäl utmaning att organisera talarkön så att middagen inte skulle ta alltför många timmar. Talen, sångerna och historierna ville aldrig ta slut. Alla ville lyfta fram vad Anders gjort för lantbruksrörelsen, idrottsrörelsen, bygden och länet. När Anders fyllde 75 år, tre veckor före sin bortgång, var det kalas i samma anda. Om än märkt av sin sjukdom tog Anders emot hyllningarna och passade, med obrutet engagemang, på att så in en och annan idé om framtida projekt bland gästerna.

Men idag begravs Sveriges vackraste bonde ….. och jag är inte där. Jag är dock övertygad om att Anders i sin himmel vet att hans piga är i tjänst oavsett var hon, eller Anders själv, är.

Marianne Eriksson

K som i KSLA

Sitter på tåget på väg hem efter två intensiva dagar med styrelsen för KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. I dessa dagar törs man ju nästan inte tala om att man är med i en av akademierna. Inga likheter finns dock mellan Svenska Akademin med det snobbiga valspråket ”Snille och smak” och jordnära KSLA som vill ”…till samhällets gagn främja jord- och skogsbruk…”.  Och någon promiskuös ”kulturprofil” har inte synts röken av i KSLAs hägn.

K som i Kungliga skulle lika gärna kunna stå för K som i Kompetenta. På KSLA möts forskning och praktisk tillämpning i de gröna näringarna. Här är det fakta som gäller, inte ”fake news” och annan desinformation. KSLA har hög trovärdighet tack vare att verksamheten är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

K skulle också kunna stå för K som i Komplex. Det är just i de mest komplexa problemställningarna och konflikterna som KSLA gör sig som bäst som en oberoende och analyserande mötesplats. Här kan olika ståndpunkter tydliggöras med hjälp av faktaunderlag. I bästa fall kan en medling ske. Om inte det går kan man i alla fall komma överens om vad man inte är överens om.

En del hävdar nog att K skulle kunna stå för K som i Konservativ. Jag tillhörde själv den skaran innan jag lärde känna KSLAs innandöme. KSLA är en anrik organisation som nyss fyllt tvåhundra år. Dess yttre skal har onekligen rätt konservativa drag och det finns traditioner och formalia som av otåligt lagda personer kan upplevas tyngande. Innanför skalet finns dock massor av omvärldsspanande och framtidstänkande ledamöter.

kslablädderblockK som i Klok och K som i Kul skulle det också kunna stå. Att under ett dygn tillsammans jobba intensivt med verksamhetsutveckling och tapetsera de traditionstyngda väggarna med blädderblocksblad är kul. Så många kloka synpunkter, kreativa idéer och glada skratt vi avnjutit. Det är befriande att umgås med människor som alla har kunskap, erfarenhet och engagemang för de gröna näringarna. Och så himla skönt att slippa kallprata om TV-serier, tågförseningar och skilsmässor.

K som i KSLA var alltså rubriken. Titta gärna in på www.ksla.se

P.S. Om någon undrar så var tåget hem bara tio minuter försenat. D.S.

Kom-, kom-, kom-munikation

Vi som jobbar med eller tycker till om skogen har så mycket sakkunskap i våra huvuden. Där trängs latinska växtnamn, tillväxtfunktioner, förflyttningsscheman, virkeskvalitéer, lagparagrafer, markberedningsmetoder, rödlistade arter, momsredovisningsdatum och en och annan sångtext. Men vad hjälper det om vi inte klarar kommunikationen mellan de människor som äger, jobbar med och berörs av skogen?

Ett praktexempel på bristande kommunikation pågår just nu i min hemkommun i Jämtland. Jag har i ett tidigare blogginlägg berättat om länsstyrelsens hantering av skogsägarna i Offerdal. De som vid ett första informationsmöte fick kastat i ansiktet av en tjänsteman att ett 600 hektar stort reservat skulle bildas vare sig de ville eller inte. Och där en orolig markägare fick rådet att ”…. skapa dig ett eget liv någon annanstans.” En grundkurs i kommunikation skulle troligen ha förebyggt de värsta grodorna.

Landshövdingen insåg att situationen höll på att urarta, kallade till nytt möte och lugnade markägarna med att säga att länsstyrelsen inte tänker tvinga in markägarna i något reservat. Dessutom lovade länsstyrelsen att kvalitetssäkra den synnerligen översiktliga artinventering som hade gjorts i skogen. Frid och fröjd rådde i Offerdal något dygn. Sen trädde Skogsstyrelsen fram i media och uttryckte sin indignation över landshövdingens ingripande. Nog kan man undra hur det står till i myndighetsvärlden när kommunikationen mellan myndigheter går via tidningens förstasida. Det blir bakläxa på kommunikationskursen.

tidningssidor.jpgI höst har sedan tidningens förstasida haft flera reportage från Offerdal. Media i all ära men någon lyckad kommunikationskanal mellan myndighet och skogsägare är det inte. En inlejd inventerare från Västmanland uttrycker ena dagen att detta är ”den bästa skogen i Jämtland”. Han medger dock att det kan skilja mellan vad artinventerare och skogsägare anser vara ”bra skog”. Dagen efter är det markägarnas tur att pryda förstasidan. De känner sig överkörda och oinformerade om att artinventering pågår. Att en markägare blivit uppringd för att inventeraren ville ha nyckel till en vägbom tycker de inte är tillräcklig kommunikation.

Nästa kapitel i följetongen kom när Naturvårdsverkets nytillträdda länskontakt besökte området tillsammans med fem (5!) handläggare från länsstyrelsen. Några citat från intervjuerna: ”… sen är frågan hur mycket man ska säga och när. Som inventerare vill och kan man inte ha markägarna med sig på alla områden, man måste kunna jobba också.” ”Det är lite som att vandra på en knivsegg vad man kan säga och inte för att inte väcka ont blod.” Ja se den knivseggen har länsstyrelsen slipat själva med hjälp av bristande kommunikation och respekt för de skogsägare som bor och verkar i den ännu levande Offerdalsbygden.

Under mitt yrkesliv har jag blivit alltmer övertygad om att nästan alla problem som uppstår beror på bristande kommunikation. Men vad lär vi oss om kommunikation i våra grundutbildningar? Jag hoppas att dagens jägmästarutbildning innehåller mycket mer av den varan än den gjorde på min tid ….. men säker är jag inte. Säker är jag inte heller på hur mycket kommunikationskunskap som ingår i utbildningen av biologer och miljövetare.  Jag hoppas att det inte är bara ”trial and error”* i yrkeslivet som gäller.

 

*Definitionen av inlärningsmetoden ”trial and error” är: ”Vid inlärningsförloppet elimineras undan för undan felaktiga eller ineffektiva beteenden därför att de inte leder till framgång.”

Skogsägarnas berg- och dalbana

berg- och dalbana 2Tage Danielsson gjorde i revyn Gröna Hund en egen personlig tolkning av Calle Jularbos  ”Livet i Finnskogarna”. Texten löd ”Först så går det opp, så går det ner, så går det opp, sen så går det ner ….” Det är en ganska träffande beskrivning av den berg- och dalbana som Sveriges skogsägare, ja hela skogsbruket, idag befinner sig i.  Följ med på en åktur detta orosår 2017:

”Först så går det opp….”
Mark- och miljööverdomstolen gav i början av året Länsstyrelsen i Värmland bakläxa i bombmurklefallet där en markägare inte skulle få avverka sin skog. I domslutet stod att läsa att tillämpningen av artskyddsförordningen inte får ”avsevärt försvåra pågående markanvändning”. Ett hoppingivande prejudikat för skogsägarna.

”…så går det ner ….”
I februari börjar Skogsstyrelsen utan att ha samrått med skogsägarna publicera avverkningsanmälningar digitalt. Det underlättade för miljörörelsens ”skogsmilis” i deras självpåtagna inventeringar av avverkningsanmälda skogar, men många skogsägare kände sig kränkta.

”….så går det opp….”
I april pausade Skogsstyrelsen registreringen av nyckelbiotoper i Norrlands inland med argumentet att metodiken inte passar i detta område där avgränsningarna är svåra att göra. Hanteringen blir varken ändamålsenlig eller rättssäker. Skogsägarna i området kände hopp om framtiden.

”….sen så går det ner….”
I maj meddelar miljöminister Skog att det inte blir någon översyn av artskyddsförordningen. Att det dementeras av landsbygdsminister Bucht dagen därpå visar bara att det finns en djup spricka i regeringen när det gäller inställningen till skogsägarnas rätt att bruka sin egen ägandes skog.

”… så går det ännu längre ner.”
I Bryssel har man sina egna slänggungor. I juli kom EU-parlamentets miljöutskott fram till att ett ”avverkningstak” för varje land baserat på historiska avverkningsnivåer skulle vara det bästa för klimatet. Förödande för nyttjandet av skogen i Sverige där skogstillväxten ökar och skogen är nyckeln till en framtida bioekonomi.

”Sen så går det opp…”
I slutet av augusti går landshövdingen i Jämtlands län in och lugnar skogsägarna i Offerdal genom att bromsa ner en 600 hektar stor reservatsbildning där dokumentation och dialog med skogsägarna varit näst intill obefintlig.
Nästan samtidigt meddelar Förvaltningsrätten i Jönköping i en dom att avverkningsanmälningar från en enskild markägare inte får publiceras digitalt.

”… så går det ner …”
Mark- och miljööverdomstolen slog i september fast att Skogsstyrelsen gjorde rätt som med stöd av miljöbalken begränsade avverkningen för en markägare i Västergötland på grund av tjäderförekomst.

”….så går det opp ….”
I EU-parlamentets omröstning om ”avverkningstaket” vann ett kompromissförslag som inte hämmar skogsländernas framtida avverkningar på samma sätt som ursprungsförslaget. Det återstår dock några nålsögon att ta sig förbi. För den skrockfulle kan det kanske kännas lite oroligt att EUs Miljöråd ska behandla frågan fredag den 13:de oktober.

”…sen så går det ner…”
Regeringens budgetproposition visade sig innehålla en tioårig satsning på en ny landsomfattande nyckelbiotopsinventering. Det bådar inte gott för de markägare som redan nu har avverkningar inlåsta i väntan på eventuell reservatsbildning och ekonomisk ersättning. Trots höjda ekonomiska ramar kan det handla om decennier innan redan befintliga nyckelbiotoper ersatts.

”… så går det ännu längre ner.”
Som ett underliggande skogspolitiskt vibrato pågår hela året utredningarna av skogsvårdslagen och talerätten enligt Århuskonventionen.

” Men sen så går det opp…”
Förra veckan steg humöret igen. Mark- och miljödomstolen i Östersund upphävde då Skogsstyrelsens beslut att stoppa tre avverkningar i Hälsingland på grund av förekomst av lavskrika. I domen hänvisas till bombmurklefallet och att pågående markanvändning inte får avsevärt försvåras. Den enskildes äganderätt ska respekteras skriver man också.

Ja nog är det som skogsbrukare lätt att bli åksjuk i denna skogspolitiska berg- och dalbana. Vem vågar göra långsiktiga investeringar i en näring där rätten att bruka skog snart är uppe i domstol lika ofta som i en amerikansk TV-serie?